FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
शहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य र घाईतेहरुका लागी स्वास्थ्य बीमा उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ PDF icon मापदण्ड २०७९.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बिषयगत समिति ( कार्य संचालन ) कार्यविधि २०७९ PDF icon बिषयगत समिति ( कार्यसंचालन ) कार्यविधि २०७९.docx_.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि,२०७८.pdf
टीकापुर नगरपालकामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रिक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ PDF icon युवा सहभागीता सम्बन्धि कार्यविधि२०७८.docx_.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको श्रमिक लगत संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८ PDF icon श्रमिकको लगत संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ PDF icon सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली, २०७८ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली_टीकापुर २०७८.pdf
स्थानीय उधोग दर्ता, संचालन ,ब्यबस्थापन, नियमन नियमावली , २०७८ PDF icon स्थानीय उधोग दर्ता, संचालन ,ब्यबस्थापन, नियमन नियमावली , २०७८.pdf

Pages