FAQs Complain Problems

सामाजिक परिक्षण तथा सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन

Document Type Post date Title
सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Thursday, November 9, 2023 - 13:39 टीकापुर नगरपालिकाको २०७९।८० को सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Tuesday, August 16, 2022 - 11:00 आ.व.२०७८/०७९ को सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन
सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Wednesday, January 22, 2020 - 10:23 टीकापुर नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन
सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Tuesday, August 27, 2019 - 10:30 आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो सार्बजनिक सुनुवाई प्रतिबेदन
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Friday, November 18, 2016 - 13:01 आ.व. २०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Thursday, November 17, 2016 - 12:08 सार्बजनिक सुनाई २०७३/७४ को पहिलो चौमासिक नतिजा
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Tuesday, July 12, 2016 - 14:03 सार्बजनिक सुनाई २०७२/७३ को तेस्रो चौमासिक नतिजा
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Tuesday, March 15, 2016 - 13:59 सार्बजनिक सुनाई २०७२/७३ को दोस्रो चौमासिक नतिजा
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Friday, November 20, 2015 - 13:05 आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को टिकापुर नगरपालिका को सामाजिक परीक्षण प्रतिबेदन
रिपोर्ट, सामाजिक परीक्षण तथा सार्बजनिक सुनाई प्रतिबेदन Wednesday, November 18, 2015 - 14:11 सार्बजनिक सुनाई २०७२/७३ को पहिलो चौमासिक नतिजा