FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
सार्बजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सार्बजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धिकार्यविधि २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीजि शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७ PDF icon नीजि शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७.pdf
बजार व्यवस्थापन ऐन PDF icon बजार व्यवस्थापन ऐन.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०७६ PDF icon नगर शिक्षा ऐन, २०७६.pdf
टीकापुर नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६.pdf
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका PDF icon विपन्न-नागरिक-औषधि-उपचार-कोष-निर्देशिका२०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ .pdf

Pages