FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत प्रमाण पत्र परिमार्जित , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि संसोधन , २०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि संसोधन , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि संसोधन , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५ PDF icon एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५.pdf
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५ PDF icon एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि,.pdf

Pages