FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन (२०७४) PDF icon Tikapur Office Of Municipal Executive Biniyojan Act 2074.pdf
Tikapur office Of Municipal Executive Plan Implemention Direction,2074 PDF icon Tikapur office Of Municipal Executive Plan Implemention Direction,2074.pdf
Tikapur Municipality office of Municipal Excutive Work Completion Regulation 2074 PDF icon Tikapur Municipality office of Municipal Excutive Work Completion Regulation 2074.pdf
Tikapur Municipality Municipal Council Conduct Procedure 2074 PDF icon Tikapur Office Of Municipal Excecutive Municipal council conduct.Procedure 2074.pdf
Tikapur Municipality Decision for Verification Baseline 2074 PDF icon Tikapur Municipality Decision for Verification Baseline 2074.pdf
टीकापुर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon baithak sanchalan.pdf
टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्यण वाआदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४ PDF icon Tikapur Municipality Decision for Verification Baseline 2074.pdf
Meeting Conducting Procedure of Tikapur office of Municipal Executive 2074 PDF icon baithak sanchalan.pdf
टीकापुर नगर कार्यपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon Tikapur Office Of Municipal Excecutive Municipal council conduct.Procedure 2074.pdf
टीकापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ PDF icon Tikapur Municipality office of Municipal Excutive Work Completion Regulation 2074.pdf

Pages