FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको कार्य सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको कार्य संचालननिर्देशिका२०७८.pdf
सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीजि शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७ PDF icon सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको सार्बजनिक, निजि तथा साझेदारी सम्बन्धी विधेयक,२०७८ PDF icon सार्बजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी विधयेक २०७८ final.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका, २०७८ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको कार्य संचालननिर्देशिका२०७८.pdf
मेयर प्राबिधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon मेयर प्राबिधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
मेयर प्राबिधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon मेयर प्राबिधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
सक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon संछिप्त बातावरणीय अधययन तथा प्रारम्भिक बातावरणीय परिछण कार्यविधि२०७७ .pdf
सार्बजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon सार्बजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धिकार्यविधि २०७७.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालनसम्बन्धि कार्यविधि २०७७.pdf
सामुदायीक विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यालयका नीजि शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७ PDF icon नीजि शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages