FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र , २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र , २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन,२०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन,२०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन,२०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्दन ऐन,२०७५.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५.pdf
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages