FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
बाल कोष खर्च संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ PDF icon बाल कोष खर्च संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र संचालन कार्यविधि,२०७८ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र संचालन कार्यविधि.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक , २०८० PDF icon अन्तिम,विनियोजन विधेयक -२०८० -अनुसुची सहित (2)corrected.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
टीकापुर नगरपालिकामा निर्माण गरिएका पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ PDF icon घर नक्शापास अभिलेखीकरण.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon आर्थिक सहयता कार्यबिधि.pdf
शहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्य र घाईतेहरुका लागी स्वास्थ्य बीमा उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ PDF icon मापदण्ड २०७९.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
बिषयगत समिति ( कार्य संचालन ) कार्यविधि २०७९ PDF icon बिषयगत समिति ( कार्यसंचालन ) कार्यविधि २०७९.docx_.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७८ PDF icon टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages