FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्र Post date
टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय सेवा व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन सुविधाका लागि व्यवस्था गर्न बनेको अन्तरिम ऐन, २०७७ PDF icon rajpatra sthaniye sewa.pdf 01/15/2021 - 15:08
टीकापुर नगरपालिकामा करारमा प्राबिधिक कर्मचारी ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon प्राबिधिक कर्मचारी करारमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७५.pdf 11/12/2018 - 14:12
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत प्रमाण पत्र परिमार्जित , २०७५ PDF icon घ बर्गको निर्माण इजाजत परिमार्जित.pdf 11/12/2018 - 14:09
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५ PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf 11/12/2018 - 14:07
टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon ५. टीकापुर नगरपालीकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf 11/01/2018 - 11:25
टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ PDF icon ९.टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५।७६.pdf 11/01/2018 - 11:21
न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन,२०७५.pdf 10/31/2018 - 16:19
नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:18
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ PDF icon ६.अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:15
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon ४. नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:13
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon २.आर्थिक ऐन २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:12
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ PDF icon १. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:11
टीकापुर नगरपालीकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:29
टीकापुर नगरपालीकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि, २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:27
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:26
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको ऐन , २०७५ PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन ,२०७५.pdf 10/29/2018 - 12:28
टीकापुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको बजार अनुगमन निर्देशिका , २०७५.pdf 10/29/2018 - 12:02
टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon १.. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 10/25/2018 - 16:06