FAQs Complain Problems

RTI Campaign

प्रकाशन Post date Updated date
हाम्रो टीकापुर (स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-५) 07/22/2022 - 20:10 07/22/2022 - 20:10
कार्यविवरण कर्मचारी 06/16/2021 - 13:49 06/16/2021 - 13:49
स्वतः प्रकासन 02/28/2017 - 12:03 02/28/2017 - 12:03
RTI 2064 clause(5) Published information 12/11/2016 - 13:55 12/11/2016 - 13:55
published information according Right To Information act,2064 article 5 03/25/2015 - 16:16 06/02/2016 - 12:52