FAQs Complain Problems

अनलाइन सेवा बाट एकिकृत कर प्रणाली लागु

मिति २०७५ फाल्गुन १  गते देखि टीकापुर न.पा.मा  एकिकृत कर प्रणाली लागु  गरिएको छ | अनलाइन सेवा बाट एकिकृत कर प्रणाली लागु भएको व्योहोरा जानकारी गराइन्छ |चालु आ. व . सम्मको सम्पूर्ण कर रकम स्वोचालित वोडा कार्यलय बाट बुझाउन सकिने ब्यबस्था गरिएको छ |