FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

Document Type Post date Title
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन Tuesday, July 5, 2016 - 15:53 आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदन
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Tuesday, December 1, 2015 - 15:06 बार्षिक खरिद योजना आ.व. २०७२/०७३
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन Monday, November 30, 2015 - 14:47 आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदन
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Wednesday, November 25, 2015 - 14:08 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को जेन्सी निरीक्षण प्रतिबेदन
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Tuesday, October 6, 2015 - 12:53 आ.व २०७१/०७२ को भौतिक पुर्वाधर सम्बन्धि संक्षिप्त विवरण
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Tuesday, August 11, 2015 - 10:32 आ.ब २०७१/०७२ को समिक्षा गोष्ठीको निचोड तथा निस्कर्ष
रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिबेदन Thursday, July 30, 2015 - 14:45 आ.व २०७१/०७२ को बार्षिक आय-व्यय बिवरण

Pages