औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना