Notice Board/सुचना पाटी

इजलाश निर्माण आयोजनाको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्राबिधिक कर्मचारी सेवा करारमा लिनका लागि प्रयोगात्मक परिक्षा र अन्तर्वार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धि सुचना

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान को सुचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

जलवायु परिबर्तन सहयोग कार्यक्रम को ससर्त अनुदान अन्तर्गत संचालित योजना तथा कार्यक्रमको सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

जलवायु परिबर्तन सहयोग कार्यक्रम को ससर्त अनुदान अन्तर्गत संचालित योजना तथा कार्यक्रमको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

सुचना सुचना सुचना

सपिंग कम्प्लेक्स भवन का सटरहरु बहालमा लगाउने सम्बन्धि सुचना

जिप , टिप्पर र सक्सन मेशिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना