Notice Board/सुचना पाटी

कार्यालय ब्यबस्थापन सँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

ह्यूमपाइप खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान को सूचना

सरसफाईकर्मी र कार्यालय सहयोगीको अन्तरबार्ता हुने मिति,समय र स्थान र सभाभागीहरुको नामावलि विवरण

कानुनी अधिकृत सेवा करार सम्बन्धि अन्तरबार्ता हुने मिति,समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धि सूचना

कानुन अधिकृत सेवा करारमा राख्ने सम्बन्धि सुचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सुचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउन टिकापुर नगरपालिकाको अनुरोध

ब्याबसाय कर बुझाउने सम्बन्धि सूचना

मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा सूचना