Notices & General Regulations/सूचना र सामान्य नियमावली

टिकापुर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४.७५

टिकापुर नगरपालिका कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०७४

टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन (२०७४)

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्यण वाआदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिका योजना तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शन, २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९