Notices & General Regulations/सूचना र सामान्य नियमावली

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

टीकापुर नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०७५

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक , २०७५

टीकापुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि संसोधन , २०७५

टीकापुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५

एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा संचलान कार्यविधि ,२०७५

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

टीकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

टीकापुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५