Notices & General Regulations/सूचना र सामान्य नियमावली

टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५

टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

नगर कार्यपालिका बैठक मिति २०७५ साल बैसाख ११ गते

टिकापुर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४.७५

टिकापुर नगरपालिका कर्मचारीहरुको आचार संहिता २०७४

टीकापुर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन (२०७४)

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको निर्यण वाआदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७४

टीकापुर नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४