FAQs Complain Problems

राजपत्र

राजपत्र Post date
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ PDF icon १. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf 10/31/2018 - 16:11
टीकापुर नगरपालीकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:29
टीकापुर नगरपालीकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यविधि, २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:27
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf 10/29/2018 - 16:26
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको ऐन , २०७५ PDF icon न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन ,२०७५.pdf 10/29/2018 - 12:28
टीकापुर नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालीकाको बजार अनुगमन निर्देशिका , २०७५.pdf 10/29/2018 - 12:02
टीकापुर नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ PDF icon १.. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf 10/25/2018 - 16:06

Pages