सूचना को हक सम्बन्धि ऐन,२०६४,दफा ५ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक सूचना

सूचना को हक सम्बन्धि ऐन,२०६४,दफा(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक सूचना - निकायको स्वरूप र प्रकृति नगरपालिकाको काम ,कर्तब्य र अधिकार कर्मचारी संख्या र विवरण शाखा र जिम्मेवार अधिकारी शखागत विवरण सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी सम्पादन गरेको कामको विवरण सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद ऐन,नियम,विनियम वा निर्देशिकाको सुची आम्दानी,खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धि अधावधिक विवरण तोकिए वमोजिमका अन्य विवरण
Supporting Documents: