ब्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउन टिकापुर नगरपालिकाको अनुरोध