प्रथम चौमासिक अवधिको भौतिक तथा वितिय प्रगति प्रतिबेदन (आ.ब.२०७३/०७४)